Lidé v ISEA

Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D. 

Tomáš Jelínek je spoluzakladatelem ISEA a výkonným ředitelem ve společnosti Donath Business & Media, která se mj. věnuje poradenství v oblasti komunikace. V ISEA se doposud věnoval problematice sociální politiky, penzijní reformy a financování vysokého školství. Má rozsáhlé zkušenosti ze státní správy, kde působil nejprve jako poradce ministra hospodářství, později pracoval jako ekonomický odborník v Kanceláři prezidenta republiky. Dlouhodobě se zabývá tématy hospodářských dějin a německé okupace českých zemí. Nově se věnuje otázkám rozvoje malých a středních firem.

Radka Kolbová

Radka Kolbová zajišťuje denní administrativní agendu ISEA, administrativní podporu výzkumným pracovníkům a zajišťuje také organizaci seminářů a konferencí ISEA

† Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Petr Matějů, zakládající člen ISEA a do roku 2006 její předseda, byl profesorem sociologie a děkanem Fakulty sociálních studií na Vysoké škole finanční a správní. Současně působil v Institutu pro sociální a ekonomické analýzy. V letech 2006 až 2009 vedl projekt MŠMT „Bílá kniha terciárního vzdělávání“. V letech 2007 až 2008 se v rámci Fulbrightova programu New Century Scholars podílel na projektu „Higher Education in the 21st Century: Access and Equity“. V letech 2006 až 2008 zastupoval ČR ve Výboru pro vzdělávací politiku OECD. V letech 2006 až 2010 byl členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace a v letech 2008 až 2014 předsedou Grantové agentury ČR. V ISEA se věnoval problematice vzdělávání, sociálních nerovností, lidských zdrojů, konkurenceschopnosti, výzkumu, vývoje a inovací a stárnutí populace. Zabývál se zejména problematikou sociální stratifikace a mobility, vzdělanostními nerovnostmi a vzdělávací politikou. Byl autorem desítek statí o sociální transformaci ve východní a střední Evropě publikovaných ve významných českých i zahraničních odborných časopisech. Podle Web of Science dlouhodobě patří k nejcitovanějším českým sociologům.

Doc. MPhil. Ondřej Schneider, Ph.D.

Ondřej Schneider je spoluzakladatelem ISEA a od ledna 2008 žije od ve Washingtonu DC, USA. Od roku 2009 pracuje jako Senior Economist v Institute of International Finance, se zaměřením na státy střední a jižní Evropy. V ISEA se zaměřuje na otázky ekonomické konvergence nových členských zemí Evropské unie. Dále se zaměřuje na otázky udržitelnosti systémů sociálního zabezpečení a jejich modernizace. Spolupracuje na projektech ISEA v oblasti důchodových systémů a jejich reforem.

PhDr. Tomáš Sedláček

PhDr. Tomáš Sedláček je spoluzakladatelem ISEA, český ekonom a vysokoškolský pedagog. V minulosti byl poradcem prezidenta Václava Havla a ministra financí. V ISEA se zaměřuje na problematiku synergií reforem.

PhDr. Natalie Simonová, Ph.D.

Natalie Simonová je výzkumnou pracovnicí ISEA. Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2001 je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR a v roce 2011 se připojila k pracovní skupině think-tanku ISEA. Zabývá se výzkumem vzdělanostních nerovností, jejich zdroji, procesy utváření a vývojem. V poslední době se zaměřuje na výzkum vzdělanostní mobility v ČR. Je editorkou knihy České vysoké školství na křižovatce (Praha 2005) a autorkou monografie Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti. Vývoj od počátku 20. století do současnosti (Slon 2011). Publikuje v odborných časopisech (British Journal of Sociology of Education, The Sociological Review, Sociologický časopis, Sociológia, Sociological Theory and Methods, HigherEducation) a rovněž v domácích i zahraničních monografiích.

Michael L. Smith, Ph.D.

Michael L. Smith se stál předsedou ISEA v roce 2017, po úmrtí bývalého předsedy Petra Matějů. Působí jako vědecký pracovník v ISEA i CERGE-EI, kde je spoluřešitelem projektu Centra excellence Dynamika změn v České republice. V ISEA se zabývá výzkumem vzdělanostních a sociálních nerovností, sociální stratifikace, lidského kapitálu, politiky demokratického vládnutí apod. Podílel se na přípravě řady sociálních šetření v ČR. Studoval na New School for Social Research (Ph.D.), Boston College (M.A.), a v University of Washington (B.A.). Publikuje převážně v mezinárodních impaktovaných časopisech.

Doc. Radim Valenčík, CSc.

Radim Valenčík je spoluzakladatelem ISEA. Působí jako proděkan na Vysoké škole finanční a správní. Vyučuje teoretickou ekonomii a teorii her. Věnuje se aplikacím teorie her na reformy sociálně ekonomických systémů. V minulosti se podílel na projektu Arnold ze zdrojů ESF, jehož cílem bylo vzdělávání seniorů. V ISEA se zabývá problematikou financování vysokého školství v kontextu reforem ostatních systémů sociálního investování a sociálního pojištění a vzdělávání seniorů v Univerzitách třetího věku.

Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.

Jiří Večerník působí jako vědecký pracovník a vedoucí oddělení Ekonomická sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. V současné době pracuje na tématice střední třídy, konzumní společnosti a hodnot práce. V ISEA se dlouhodobě věnuje problematice daní, dávek a sociálních systémů, zejména z hlediska jejich dopadu na domácnosti a příjmovou distribuci. Mezi nově pojatá témata patří problematika aktivního stáří.

PhDr. Simona Weidnerová

Simona Weidnerová je spoluzakladatelkou ISEA. V letech 2006 až 2010 byla poradkyní ministryně školství pro reformu financování studia a finanční pomoci studentům. Je spoluautorkou Bílé knihy terciárního vzdělávání a návrhu reformy finanční pomoci studentům. V současné době se zabývá především problematikou slaďování pracovního a rodinného života, firemní kulturou a managementem v podmínkách rostoucí diversity.