Projekty

Proměna vzorců genderových nerovností ve vzdělávání a na trhu práce: dynamika, příčiny a důsledky (2017-2019)

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Projekt si klade za cíl zmapovat a vysvětlit proměny v úrovni a vzorcích genderových nerovností ve vzdělávání a na trhu práce, k nimž dochází ve většině vyspělých zemí, včetně ČR. V kontextu tří teoretických rámců (teorie reprodukce, modernizační teorie a teorie intersekcionality) bude prověřena role kognitivních schopností, sociálního původu a pohlaví ve vzdělanostních nerovnostech, a to zejména v silně diverzifikovaných vzdělávacích systémech. V tomto kontextu budou podrobeny analýze probíhající proměny v roli pohlaví na trhu práce a percepce genderových nerovností v životních šancích. V rámci projektu budou provedena tři empirická šetření: a) šetření žáků odborných učilišť navazující na již šetření žáků středních škol s maturitou uskutečněné v roce 2104); b) navazující šetření studentů maturitních ročníků středních škol z roku 2014 (dnes buď na vysoké škole nebo na trhu práce); c) šetření dospělé populace navazující na výzkum kompetencí dospělých provedený v roce 2011 v rámci projektu OECD PIAAC, kteří byli znovu dotazováni v roce 2014.

 

Trest za mateřství (2016 – )

Důvodem zaměření tohoto projektu na situaci studentek, studujících matek a absolventek vysokých škol je skutečnost, že jak ve světě, tak i u nás nejprve nepozorovaně, později však zcela zřetelně došlo k překlopení poměru šancí mužů a žen na dosažení vysokoškolského vzdělání. Výzkumy i statistiky jasně ukazují, že ženy dnes vstupují do terciárního vzdělávání častěji než muži a že současně častěji než muži studium úspěšně ukončují získáním příslušného diplomu. Ženy však nyní čeká na trhu práce větší konkurence. Nebudou již jako v minulosti vstupovat do konkurence převážně s muži, ale čím dál tím větší měrou si budou navzájem konkurovat s dalšími ženami, které prostřednictvím studia na vysoké škole chtějí založit úspěšnou profesní kariéru a zvýšit své šance na trhu práce. Projekt proto hledá cesty řešení pro studující matky, vychází ze skutečnosti, že ženy jsou z hlediska orientace na vzdělání, jakožto předpokladu profesní kariéry, mnohem diferencovanější skupinou než muži. Musí totiž řešit dilema, které muži zpravidla nepociťují, tj. čemu dát přednost, zda rodině (mateřství) nebo profesnímu uplatnění a kariéře. Na tento problém se zaměřuje tento projekt, který si jako hlavní klade otázku, zda musí opravdu jít v tomto případě o dilema, nebo zda neexistuje jiná cesta.

 

Opomíjené dimenze lidského kapitálu: Role neekonomických charakteristik a přitažlivosti na pracovním a sňatkovém trhu a životních preferencích (2014-2016)

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Cílem projektu je rozšířit teorii i výzkum lidského kapitálu o dimenze osobní atraktivity a přitažlivosti v kontextu dalších osobnostních rysů a kapitálů (kognitivní schopnosti a kompetence, sebevědomí, sociální kapitál, atd). I když sociologická i ekonomická teorie začíná jejich význam reflektovat, jejich role v životním úspěchu (mobilita, trh práce, sociálně ekonomický status, manželství, životní styl a životní satisfakce) zatím nebyla uspokojivě empiricky prověřena. Cílů projektu bude dosaženo dalšímteoretickým rozpracování tématu a follow-up šetřením na cca 2.200 respondentech z výzkumu PIAAC (OECD Programme for the International Assessment of Adult Competencies) z roku 2011 zaměřeném zejména na roli vzdělání a měřených kompetencí v úspěchu na trhu práce. S využitím unikátních empirických dat budeme testovat hypotézy o roli těchto dimenzí lidského kapitálu v životním úspěchu a podpoře relevantních politik, a to v kontextu formálního vzdělání, měřených schopností a dovedností, sociálního kapitálua dalších potenciálních důležitých osobních charakteristik.

 

Maturita efektivní a sociálně spravedlivá (2014-2015)

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Projekt pořídí unikátní datové soubory komplexně pokrývající přechod mezi střední a vysokou školou. Analýza těchto dat umožní identifikovat diskriminační potenciál maturitní zkoušky (MZ) v rozhodování žáků a rodičů o budoucí vzdělávací dráze. Stejná data budou v projektu využita pro ověření možností využití výsledků MZ jako respektovaného kritéria přijímání na vysoké školy s vysokou prediktabilitou studijního úspěchu. Výsledkem projektu bude i návrh řešení obou problémů jediným nástrojem.

 

Matematika s chutí (2012-)

Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) zahájil v únoru 2012 kampaň na podporu projektu Matematika s chutí, který je zaměřen na zlepšení výuky matematiky na základních školách. Zhoršování výsledků povinného vzdělávání v matematice a velmi negativní postoje českých žáků k tomuto předmětu jsou dnes doložitelné řadou mezinárodních výzkumů. Matematické dovednosti jsou přitom velmi důležité pro dlouhodobou konkurenceschopnost české společnosti. Stát v této oblasti tápe, proto skupina podnikatelů přišla ve spolupráci s ISEA s vlastní iniciativou. Do projektu, který probíhá pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy se zapojilo 98 učitelů z prvního a druhého stupně základních škol ze 13 krajů České republiky. Ve 110 třídách si 2260 žáků vyzkoušelo nové způsoby výuky matematiky, které pro ně připravili jejich vlastní učitelé.

 

Vzdělanostní stratifikace na Taiwanu a v České republice: Dostupnost a heterogenita návratnosti vysokoškolského vzdělání (2012-2014)

Poskytovatelé: Grantová agentura České republiky (GA ČR); National Science Council, Taiwan

Česko-Taiwanský bilaterální projekt se zaměřuje na dvě úzce spjatá témata na pomezí sociologie a ekonomie: nerovnosti v přístupu k vyššímu vzdělání a ekonomická návratnost vysokoškolského vzdělání. Výzkumný tým plánuje využít data z národních reprezentativních šetření k prověření hypotéz týkajících se vazeb mezi rodinou a dosaženým vzděláním a dále mezi vzděláním a trhem práce. Srovnání dvou zemí a rozdílnými systémy vzdělávání, ale podobným stupněm ekonomického rozvoje, bude založeno na velmi rozvinutých metodách stratifikační analýzy a na metodě umožňující identifikovat příčiny heterogenity v ekonomické návratnosti vysokoškolského vzdělání nedávno vyvinuté nositelem Nobelovy ceny Jamesem Heckmanem. V první fázi projektu budou provedeny srovnávací analýzy vzdělávacích systémů a vzdělanostní stratifikace. V návaznosti na zjištění z první fáze bude ve druhé fázi provedena srovnávací analýza heterogenity v ekonomické návratnosti vysokoškolského vzdělání. Výsledky budou interpretovány v relevantních kulturních, historických a institucionálních kontextech.

 

Reforma finanční pomoci studentům (2009– 2011)

Hlavním smyslem reformy by mělo být snížení hladiny nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a vytvoření příznivějších podmínek pro studium a jeho úspěšné dokončování u těch, kteří již studují. Odborný tým proto doporučuje:
a) Změnit chápání studenta v terciárním vzdělávání dané současnou legislativou, které jej chápe jako „nezaopatřené dítě“, a příslušnými legislativními změnami učinit ze studenta tzv. samostatnou sociální jednotku.
b) Ve zvláštním režimu řešit pomoc handicapovaným studentům.
c) Výrazně posílit roli přímých forem finanční pomoci zacílené přímo na studenty a snížit význam forem nepřímých, zejména těch, které nepřispívají k řešení ekonomické situace samotných studentů v době studia.
d) Zavést nevratnou univerzální finanční podporu pro všechny studenty, kteří řádně plní studijní povinnosti (při neplnění studijních povinností měnit tuto podporu na vratnou, tj. na půjčku).
e) Posílit zacílenou finanční podporu pro studenty pocházející z rodin s nízkými příjmy a tuto finanční podporu vyplácet nikoli prostřednictvím vysokých škol ale přímo jako jakoukoli jinou sociální dávku nebo formu sociální pomoci.
f) Všem studentům umožnit získat státem garantovanou (nebo státem poskytovanou) půjčku na pokrytí přímých i nepřímých nákladů spojených se studiem, splácenou ve speciálním režimu snižujícím obavy, které vyvolávají klasické půjčky hypotéčního charakteru.
g) Zavést spoření na vzdělání s daňovým zvýhodněním motivujícím rodiny k vytváření úspor na vzdělání dětí a umožňující rozložení nákladů na studium na delší dobu, před zahájením studia.
h) Zavést zvláštní režim pro zaměstnávání studentů, který by umožňoval spojit potřebu nepravidelného výdělku s výhodami studentské praxe.
i) Soukromoprávní instituty finanční pomoci studentům

 

Politika místních referend ve střední Evropě (2007-2008)

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)

V zemích Višegrádské čtyřky je zatím velmi málo demokratických postupů občanské účasti na místních rozhodovacích procesech, jež by disponovaly širokou podporou veřejnosti. Jedinou vyjímkou tohoto pravidla jsou místní referenda. Nejenže ve většině zemí střední Evropy mají občané právo iniciovat referenda, která jsou závazná pro místní samosprávy, mé předběžné výzkumy ukazují, že občané v tomto regionu této možnosti stále více využívají. Předkládaný projekt navrhuje extenzivní hloubkový výzkum podstaty avývoje politiky místních referend v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku s důrazem na zkoumání podobností a rozdílů mezi těmito zeměmi. Projekt se zaměřuje na identifikaci proměnných, jež přispívají ke schopnosti občanů úspěšně prosadit konání referenda o místních kontroverzních otázkách, a to i v případě, že obecní zastupitelé nejsou přímé demokracii nakloněni. Navrhovaný projekt se zabývá faktory, jež buď zabraňují, nebo naopak umožňují vyhlídky přímé demokracie v lokální politice.