Strategie

Posláním ISEA je uskutečňovat základní, orientovaný i aplikovaný výzkum přispívající k formulaci a prosazování ekonomických a sociálních strategií a účinnému řešení společenských a ekonomických problémů. V neposlední řadě pak projektová činnost.

K dosažení svého poslání se členové ISEA účastní mezinárodních a národních projektů, rozvíjejí spolupráci s domácími i zahraničními institucemi, s dalšími subjekty obdobného zaměření a jednotlivými experty.

Činnosti ISEA jsou strukturovány tak, aby odpovídaly poslání, které má ideální think-tank plnit, a to ve třech základních kategoriích: 1. výzkumná a analytická činnost,  2. šíření, popularizace výsledků výzkumů a analýz. 3. Návrhy na systémové změny. Výsledky její činnosti  studie, analýzy, návrhy na změny, semináře, konference a články členů ISEA v tištěných a internetových médiích  vyvolaly mnoho reakcí odborníků, politické reprezentace, ale také studentů a širší veřejnosti, v řadě případů vedou k systémovým změnám.

Dominantním finančním partnerem ISEA byla dlouhodobě Nadace Open Society Fund Praha, díky které je ISEA od svého založení finančně i institucionálně nezávislá na státu či zájmových skupinách. V současnosti tvoří finanční zdroje Institutu zejména výnosy z vědecké, výzkumné, vývojové a projektové činnosti, výnosy z duševního vlastnictví výzkumu a vývoje, dotace ze státního rozpočtu, jiné příjmy nebo jiné příspěvky ze státního rozpočtu, prostředky z nenávratné zahraniční pomoci nebo prostředky ze zdrojů Evropské unie, a dále pak příjmy z vlastní činnosti, dále patří mezi zdroje příjmů rovněž dary a příspěvky právnických a fyzických osob.

Již dlouhodobě je v konkurenci think-tanků nejsilnější stránkou ISEA advokační působení ve veřejném zájmu. Mezi nejvýznamnější výsledky advokačního  působení patří novela zákona o DPH a nový výklad zákona o DPH pro výzkum a vývoj. Díky těmto legislativním a výkladovým změnám mohou čeští vědci z vysokých škol a výzkumných institucí žádat o projekty ze zdrojů EU v desítkách milionů korun.  Mezi ukazatele vlivu ISEA a výsledky advokační činnosti patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli.

Proto je ISEA projektově zaměřená na analyticky a odborně založené porozumění problémům vývoje společnosti (role „think-tank“), ve stejné míře pak i na účinné působení na veřejnost a klíčové skupiny (role „opinion maker“). Projekty začínají analýzou problému, pokračují odbornou diskusí nad předloženým návrhem řešení (konference) a končí mediální prezentací s cílem získat pro řešení veřejnost. Druhá „vrstva“ komunikace je určena exekutivě, státní správě a hlavním vlivovým skupinám. Velký důraz je kladen na „definici problému”, tak aby se dařilo usměrňovat veřejnou diskusi ke skutečně závažným a přitom nedostatečně diskutovaným otázkám.

Pokud jde o strategii ISEA v prosazování reforem v českém prostředí a veřejné působení jejích členů zejména ve vztahu k reformám vzdělávacího systému, jde o úkol, který experti OECD označují jako „politickou ekonomii reformy“, jejíž zvládnutí považují za klíčový předpoklad úspěšnosti reformy. Politická ekonomie reformy přitom není nic jiného než schopnost komunikovat dlouhodobé pozitivní efekty reformy politikům, zájmovým skupinám i veřejnosti, a překonat tak převažující krátkodobé horizonty uvažování, ve kterých zpravidla dominují spíše negativní efekty spojené s počátečními náklady (oběťmi) reformy.

Projektová práce expertů ISEA proto spočívá v tom, jak paralelně s vytvářením evidence pro správné nastavení reforem (výzkumy, simulační modely) a s jejich vlastní přípravou koordinovaně působit na všechny klíčové aktéry tak, aby jednotlivé návrhy reformních kroků narážely na co nejmenší rezistenci. To je úkol, který se vymyká běžnému řízení projektů.

ISEA se jako think-tank aktivně zapojuje do přípravy vládních dokumentů a jejich připomínkování. Její členové tak činí nejen nepřímo vystupováním v médiích, ale také přímo prostřednictvím členství v pracovních skupinách při Úřadu vlády, v pracovních skupinách NERVu, jako poradci ministrů. Členové ISEA rovněž působí v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravuje ministerstvo vnitra.

Měření vlivu ISEA lze rozdělit na ukazatele poptávky a ukazatele dopadu. 

 • Poptávka po výzkumnících a názorech ISEA

  Mezi ukazatele poptávky patří zájem o výzkumníky ISEA jako uznávané autory na odborných národních a mezinárodních konferencích, uznávané autory v odborných periodicích a také v denících. Je rovněž samozřejmostí, že se pravidelně objevují v rozhlase a televizi ve zpravodajských a diskusních pořadech. Nelze také opominout vysoké počty návštěv na webových stránkách ISEA z řad zaměstnanců státní správy, novinářů, politiků a studentů. K dalším ukazatelům zájmu a poptávky patří permanentní konzultace požadované vysokými státními úředníky i politiky, nebo ministerstvy a vládními úřady. To napomáhá vstřícnému prostředí pro vliv na prosazování myšlenek a doporučení ISEA.
  Je již samozřejmostí, že výzkumníky ISEA citují a čerpají z materiálů členů ISEA také různé „policy studies”, což je z posledního období například studie McKinsey & Company „Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení“ nebo studie České bankovní asociace „Vybrané problémy a vyhlídky českého trhu práce“.
 • Dopad na podobu vládních materiálů

  Mezi ukazatele vlivu ISEA a výsledky její advokační činnosti patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijímána rozhodujícími činiteli. Mezi tyto úspěchy lze zařadit návrh reformy vysokého školství v podobě Bílé knihy terciárního vzdělávání (Topolánkova vláda v roce 2009) a návrh reformy Finanční pomoci studentům (Fischerova vláda v roce 2010). Na přípravě obou materiálů, které byly projednány vládou, se zásadním způsobem podíleli a koncepční změny reforem formulovali právě experti ISEA. Za zmínku stojí i to, že oba návrhy byly vysoce hodnoceny i nezávislým expertním týmem OECD. Audit OECD mimo jiné uvádí: „Podle našeho názoru je schéma studentské podpory ve všech ohledech dobře koncipováno a je v souladu s nejlepší mezinárodní praxí“. Postup práce projektového týmu pod vedením členů ISEA byl rovněž hodnocen Ministerstvem vnitra ČR jako příklad dobré praxe zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů.
 • Dopad na studentské práce a mladou generaci

  Každoročně se na členy ISEA obracejí studenti o konzultace při psaní bakalářských a diplomových prací a využívají studií a analýz ISEA, které ve více než 200 závěrečných pracích citují. Vliv na mladou generaci, která se připravuje ke vstupu na trh práce a budoucí kariéry je neméně významným prvkem působení našeho think-tanku ve veřejném prostoru, a proto se také členové ISEA účastní řady studentských setkání a debat, například aktivit České studentské unie, nebo Cashflow klubu VŠE.
 • Dopad napříč politickým spektrem

  Jako významný je nutné zmínit rovněž vliv a dopad na celé politické spektrum, který můžeme dokumentovat v dílčích tématech, které ISEA identifikovala, nově popsala, a které si posléze politické strany osvojily napříč politickým spektrem, ať je to finanční pomoc studentům jako celek, anebo dílčí témata, která se objevovala v průběhu let v podobě různých novel v Poslanecké sněmovně, jako jsou studentské půjčky, spoření na vzdělání, příležitostná práce studentů, a řada dalších.
  Jak je vidět, vytyčené poslání se ISEA dnes daří naplňovat dlouhodobou přítomností na české veřejné scéně, kdy si profesionální prací a soustavným úsilím o prezentaci a komunikaci výsledků vydobyla pozici přirozené autority v různých otázkách společenské debaty. Za své působení si ISEA vybudovala tradici nestranného, nezávislého a odborně fundovaného Institutu, který slouží jako opora občanské společnosti a jako oponent často nekonzistentních návrhů přicházejících z politických stran nebo ze státní správy. A konečně, důkazem veřejného zájmu o analýzy a doporučení formulované expertním týmem ISEA je trvající zájem o poslední publikace ISEA Analýza korupčního prostředí v ČR a Občané v politice.
 • Národní spolupráce

  Institut ISEA spolupracuje s Nadací Open Society Fund Praha, Nadací VIA, nadací Konrad Adenauer Stiftung, Česko-německým fondem budoucnosti, Goethe-Institutem, asociací Global Development Network, Grantovou agenturou ČR a Technologickou agenturou ČR. V roce 2009 navázala ISEA užší spolupráci s Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM v rámci projektu Kosovská debata o demokracii. Tato spolupráce pokračovala i v roce 2010. Jana Straková se zúčastnila dvou pracovních setkání v Kosovu, kde s kosovskými kolegy sdílela pozitivní i negativní zkušenosti České republiky z transformace školství. Dále ISEA spolupracuje se členy Parlamentu PSP ČR, členy Senátu ČR, se zástupci státní správy, jako je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo financí ČR.
 • Mezinárodní spolupráce

  Z hlediska mezinárodního ISEA spolupracuje se zahraničními vysokými školami jako jsou například State University of New York at Buffalo a University of Minnesota, Poznaňskou univerzitou Center for Public Policy Studies, holandským Center for Higer Education Policy Studies at the University of Twente a v neposlední řadě spolupráce s Institute of Sociology, Academia Sinica, Tamkang University.
  ISEA se rovněž může pyšnit účastí ve významných mezinárodních sítích. Je registrována v Global Development Network , v Network of Education Policy Centers a již rovněž požádala o členství v European Ideas Network (EIN), což je síť seskupující téměř 50 výzkumných institutů z celé Evropy.
 • Spolupracovníci ze zahraničí

  Mezi příležitostné zahraniční spolupracovníky a přednášející osobnosti ze zahraničí patří Watson Scott Swail (Educational Policy Institute), Hans Vossensteyn (Universiteit Twente), Nicholas Barr (London School of Economics and Political Science), Bruce Johnstone (State University of New York at Buffalo), Josef A. Mestenhauser (University of Minnesota), dále Dr. T. Scott Murray (bývalý ředitel sekce statistiky práce a sociálních věcí Statistics Canada a UNESCO Institute for Statistics, dnes profesor v Canadian Research Institute for Social Policy – CRISP), Prof. Byron J. Schneider (University of Minnesota), Pamela Marcucci je ředitelkou Global Policy Studies and Initiatives a Managing Editor of the Global Higher Education Strategy Monitor, Robert Mason Hauser je americký sociolog, je profesorem sociologiena Universitě ve Wisconsinu v Madisonu, člen Americké akademie věd), Yossi Shavit je profesor na Zalman and Sima Weinberg Tel Aviv University. Tsai, Shu-Ling působící na Institute of Sociology, Academia Sinica a další.