Projekty

Projekt TL04000173, Ekonomické a personální řízení mateřské školy v době pandemie COVID-19

Poskytovatel: Technologická agentura ČR
Vědeckým cílem projektu je holistická analýza příčin nízké efektivity financování a řízení mateřských škol (MŠ) v období COVID-19 a analýza fragmentace zodpovědnosti za proti pandemická opatření různých úrovní decentralizovaného řízení. Záměrem projektu je zpracovat a) diagnostiku stavu řídících a finančních procesů probíhajících v MŠ v období COVID-19, kdy byla od 13. 3. do 4. 5. 2020 zakázána osobní přítomnost žáků v základním vzdělávání, ale mateřské školy zůstaly otevřené; b) analýzu a syntézu dat; c) souhrnnou výzkumnou zprávu a policy paper jako strategickou studii plánu zmírňování negativních celospolečenských dopadů COVID-19 na MŠ, pro případ druhé/další vlny pandemie.

Projekt Pracovní podmínky ředitelek mateřských škol

Poskytovatel: Soukromé dary
Vědeckým cílem projektu je holistická analýza pracovních podmínek ředitelek MŠ jako žen (matek s vlastní rodinou), jež mají největší učící úvazek; přitom mají mateřské školy nejmenší organizační strukturu v segmentu školství. Projekt se dále soustředí na očekávané změny, které schválila Rada EU, tzv. Work-life balance směrnici, která je účinná je od roku 2022. Bude prověřena nerovnost financování i organizace řízení, včetně související míry byrokracie škol z pohledu ředitelek jako žen, matek s vlastní rodinou. Výstupem projektu bude studie „Work-life balance pracovních podmínek ředitelek mateřských škol“. Hlavní poznatky budou vstupovat do projektu Ekonomické a personální řízení mateřské školy v době pandemie COVID-19, jako navazující výzkum. Klíčová zjištění budou zpracována do policy paperu.

Projekt Lokální multiplikátor pro SMART CITY

Poskytovatel: MPO
Z důvodu stále rostoucího fenoménu strategického řízení obcí a regionů ve formě Smart City se ISEA podílí také na studii automatizovaného modelu výpočtu Lokálního ekonomického multiplikátoru, který by byl prováděn automaticky, na základě předchozího pilotního dotazníkového ověření. V současnosti jsou metody výpočtů lokálního ekonomického multiplikátoru zdlouhavé a náročné na pořízení dat. Pro koncept Lokálního ekonomického multiplikátoru by měl být nalezen nový směr pro budoucí možnou aplikaci a komercializaci VaV. Vědeckým cílem projektu je dokončit ověření konceptu prostřednictvím studie proveditelnosti. Koncept Lokálního ekonomického multiplikátoru na sestavení automatizovaného řešení bude v rámci projektu optimalizován, bude prověřena technická proveditelnost navrhovaného řešení a ověřen jeho komerční potenciál.

Proměna vzorců genderových nerovností ve vzdělávání a na trhu práce: dynamika, příčiny a důsledky (2017)

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Projekt je navazujícím výzkumem na projekt Maturita efektivní a sociálně spravedlivá (2014-2015) dle Implementačního plánu (TD020230 2016-2018). Kladl za cíl zmapovat a vysvětlit proměny v úrovni a vzorcích genderových nerovností ve vzdělávání a na trhu práce, k nimž dochází ve většině vyspělých zemí, včetně ČR. V kontextu tří teoretických rámců (teorie reprodukce, modernizační teorie a teorie intersekcionality) byla prověřována role kognitivních schopností, sociálního původu a pohlaví ve vzdělanostních nerovnostech, a to zejména v silně diverzifikovaných vzdělávacích systémech. V tomto kontextu budou na základě získaných dat podrobeny analýze probíhající proměny v roli pohlaví na trhu práce a percepce genderových nerovností v životních šancích. V rámci projektu byla provedena tři empirická šetření: a) šetření žáků odborných učilišť navazující na již šetření žáků středních škol s maturitou MESS TAČR TD020230 uskutečněné v roce 2014); b) navazující šetření studentů maturitních ročníků středních škol z roku 2014 MESS TAČR TD020230; c) šetření dospělé populace navazující na výzkum kompetencí dospělých provedený v roce 2011 v rámci projektu OECD PIAAC, kteří byli znovu dotazováni v roce 2014.

Opomíjené dimenze lidského kapitálu: Role neekonomických charakteristik a přitažlivosti na pracovním a sňatkovém trhu a životních preferencích (2014-2016)

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Projekt je navazujícím výzkumem na předchozí výzkum Matějů a Weidnerové „Hodnotový kontext volby mezi kariérou a domácností“ (2011-2013), jehož cílem bylo teoreticky i empiricky propojit preferenční teorii Catherine Hakimové (Hakim 2002) s teorií hodnot Shaloma Schwartze (Schwartz 1992, 1994). Cílem tohoto navazujícího projektu bylo rozšířit teorii i výzkum lidského kapitálu o dimenze osobní atraktivity a přitažlivosti v kontextu dalších osobnostních rysů a kapitálů (kognitivní schopnosti a kompetence, sebevědomí, sociální kapitál, atd). I když sociologická i ekonomická teorie začíná jejich význam reflektovat, jejich role v životním úspěchu (mobilita, trh práce, sociálně ekonomický status, manželství, životní styl a životní satisfakce) zatím nebyla uspokojivě empiricky prověřena. Cílů projektu bylo dosaženo dalším rozpracování tématu a follow-up šetřením na cca 2.200 respondentech z výzkumu PIAAC (OECD Programme for the International Assessment of Adult Competencies) z roku 2011 zaměřeném zejména na roli vzdělání a měřených kompetencí v úspěchu na trhu práce. S využitím unikátních empirických dat byly testovány hypotézy o roli těchto dimenzí lidského kapitálu v životním úspěchu a podpoře relevantních politik, a to v kontextu formálního vzdělání, měřených schopností a dovedností, sociálního kapitálu a dalších potenciálních důležitých osobních charakteristik.

Hodnotový kontext volby mezi kariérou a domácností (2011-2013)

Cílem projektu bylo teoreticky i empiricky propojit preferenční teorii Catherine Hakimové (Hakim 2002) s teorií hodnot Shaloma Schwartze (Schwartz 1992, 1994) a odpovědět na otázku, zda a do jaké míry mají preference žen v oblasti pracovního uplatnění a kariéry oporu ve struktuře hodnotových orientací.

Maturita efektivní a sociálně spravedlivá (2014-2015) (Implementační část 2016-2018)

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Český vzdělávací systém obsahuje prvky podporující sociální nerovnost v přístupu k VŠ vzdělání. Projekt si kladl za cíl: empiricky ověřit míru sociální podmíněnosti vlivných faktorů přístupu k VŠ vzdělávání (typ SŠ, výsledky maturitní zkoušky, studijní aspirace) a jejich reálný vliv; ověřit účinnost využití testu studijních předpokladů srovnáním stávajícího a variantních modelů distribuce VŠ vzdělávacích příležitostí; zpracovat metodiku nasazení testů studijních předpokladů do praxe, a to v rovině jejich specifikace a tvorby, procesního modelu administrace zkoušky a vyhodnocení jejích výsledků včetně interpretace výsledků. Projekt pořídil unikátní datové soubory komplexně pokrývající přechod mezi střední a vysokou školou. Analýza těchto dat umožnila identifikovat diskriminační potenciál struktury středního vzdělávání (příliš velká diversifikace, rozdíly v kurikulech podle typů škol, nízký podíl studentů procházejících školami připravujícími na další studium, atd.), hodnocení (známkování) studentů i samotné maturitní zkoušky (dále jen „MZ“). Všechny tyto dimenze znevýhodňování žáků s méně příznivým sociálním původem a chlapců ve srovnání s dívkami působí na rozhodování žáků a rodičů o budoucí vzdělávací dráze. Stejná data byla využita pro ověření možností změn ve společné části MZ, jejichž hlavním efektem by mělo být zmenšení diskriminačního potenciálu MZ a její využití jako respektovaného kritéria přijímání na vysoké školy s vysokou prediktabilitou studijního úspěchu. Výsledkem projektu je i návrh řešení obou problémů jediným nástrojem.

Matematika s chutí (2012-2013) (Implementační část 2014-2019)

Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) zahájil v únoru 2012 kampaň na podporu projektu Matematika s chutí, který je zaměřen na zlepšení výuky matematiky na základních školách. Zhoršování výsledků povinného vzdělávání v matematice a velmi negativní postoje českých žáků k tomuto předmětu jsou dnes doložitelné řadou mezinárodních výzkumů. Matematické dovednosti jsou přitom velmi důležité pro dlouhodobou konkurenceschopnost české společnosti. Stát v této oblasti tápe, proto skupina podnikatelů přišla ve spolupráci s ISEA s vlastní iniciativou. Do projektu, který probíhá pod záštitou Svazu průmyslu a dopravy se zapojilo 98 učitelů z prvního a druhého stupně základních škol ze 13 krajů České republiky. Ve 110 třídách si 2260 žáků vyzkoušelo nové způsoby výuky matematiky, které pro ně připravili jejich vlastní učitelé.

Reforma finanční pomoci studentům (2009– 2011)

Hlavním smyslem reformy by mělo být snížení hladiny nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a vytvoření příznivějších podmínek pro studium a jeho úspěšné dokončování u těch, kteří již studují. Odborný tým proto doporučuje:

  1.  Změnit chápání studenta v terciárním vzdělávání dané současnou legislativou, které jej chápe jako „nezaopatřené dítě“, a příslušnými legislativními změnami učinit ze studenta tzv. samostatnou sociální jednotku.
  2. Ve zvláštním režimu řešit pomoc handicapovaným studentům.
  3. Výrazně posílit roli přímých forem finanční pomoci zacílené přímo na studenty a snížit význam forem nepřímých, zejména těch, které nepřispívají k řešení ekonomické situace samotných studentů v době studia.
  4. Zavést nevratnou univerzální finanční podporu pro všechny studenty, kteří řádně plní studijní povinnosti (při neplnění studijních povinností měnit tuto podporu na vratnou, tj. na půjčku).
  5. Posílit zacílenou finanční podporu pro studenty pocházející z rodin s nízkými příjmy a tuto finanční podporu vyplácet nikoli prostřednictvím vysokých škol ale přímo jako jakoukoli jinou sociální dávku nebo formu sociální pomoci.
  6. Všem studentům umožnit získat státem garantovanou (nebo státem poskytovanou) půjčku na pokrytí přímých i nepřímých nákladů spojených se studiem, splácenou ve speciálním režimu snižujícím obavy, které vyvolávají klasické půjčky hypotéčního charakteru.
  7. Zavést spoření na vzdělání s daňovým zvýhodněním motivujícím rodiny k vytváření úspor na vzdělání dětí a umožňující rozložení nákladů na studium na delší dobu, před zahájením studia.
  8. Zavést zvláštní režim pro zaměstnávání studentů, který by umožňoval spojit potřebu nepravidelného výdělku s výhodami studentské praxe.
  9. Soukromoprávní instituty finanční pomoci studentům