O nás

ISEA – institut pro sociální a ekonomické analýzy, z.s. , byl založen v roce 2002, registrací u MVČR pod č.j. VS/1-1/49 485/02-R a nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se stal od 1.ledna 2014, stejně jako všechna občanská sdružení zapsaným spolkem. Nedílnou součástí této institucionální změny byla úprava Stanov ISEA a jejích orgánů nejen v souladu s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, ale také v souladu s novými předpisy Evropské unie účinnými od 1. 7. 2014, kterými jsou nařízení Komise, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem a Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Účel a činnosti ISEA

ISEA je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

ISEA je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování veřejně prospěšného zájmu, kterým je transfer znalostí, odstraňování diskriminace v přístupu ke vzdělání, diskriminace na trhu práce, snižování propadu kompetencí a sociální stratifikace, věda, vývoj a výzkum a vzdělávání, školení a osvěta. Účel spolku bude prosazován pomocí postavení vědecké instituce a působící jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu, vzdělání a nevládního sektoru.

Primární neekonomickou činností spolku (tj. hlavní činností spolku) je ochrana a uspokojení zájmů a naplňování účelu, tak jak je stanoveno ve stanovách, a je prováděna uskutečňováním základního, a aplikovaného výzkumu, nebo experimentálního vývoje a šířením jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování, nebo transferu znalostí, kterým přispívá k formulaci a prosazování ekonomických a sociálních strategií a účinnému řešení společenských a ekonomických problémů, a veřejné šíření výsledků těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. ISEA provádí základní výzkum, a aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šíří jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování, nebo transferu znalostí, vede oddělené účetnictví pro tyto činnosti, což jsou primární neekonomické činnosti uvedené v bodu 3.1.1. Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací tak, aby bylo zabráněno křížovému financování jiných ekonomických a neekonomických činností organizace.

K naplňování účelu a cílů primární neekonomické činnosti se spolek či jeho členové účastní mezinárodních a národních výzkumných nebo odborných projektů a rozvíjí spolupráci s domácími i zahraničními institucemi a dalšími subjekty obdobného zaměření, případně i s jednotlivými experty.

Jako ostatní vedlejší činnosti může spolek dle platných stanov vyvíjet hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, přičemž účelem této ostatní vedlejší činnosti je podpora primární neekonomické činnosti a hospodárné využití spolkového majetku. Předmětem takové ostatní vedlejší výdělečné činnosti může být výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

K podpoře primární neekonomické činnosti spolek dle platných stanov dále: může poskytovat odborné poradenství, konzultace a školení, testování kompetencí; vykonávat dokumentační, rešeršní, ediční, advokační, publikační a vydavatelskou činnost; vydávat a distribuovat vlastní publikace; realizovat průzkumy, výzkumy, analýzy i komplexní projekty; zpracovávat a prezentovat odborné a vědecké studie; pořádat přednášky, semináře a konference včetně mezinárodních; a vytvářet platformy pro diskusi k tématům spadajícím do oblastí výzkumné činnosti spolku, propagovat výzkumné a odborné projekty.

Nezávislost

Dominantním finančním partnerem ISEA byla Nadace Open Society Fund Praha, díky které je ISEA od svého založení finančně i institucionálně nezávislá na státu či zájmových skupinách. V současnosti tvoří finanční zdroje Institutu zejména výnosy z vědecké, výzkumné, vývojové a projektové činnosti, výnosy z duševního vlastnictví výzkumu a vývoje, dotace ze státního rozpočtu, jiné příjmy nebo jiné příspěvky ze státního rozpočtu, prostředky z nenávratné zahraniční pomoci nebo prostředky ze zdrojů Evropské unie, a dále pak příjmy z vlastní činnosti, dále patří mezi zdroje příjmů rovněž dary a příspěvky právnických a fyzických osob.

Veřejná prospěšnost ISEA

Posláním spolku je přispívat vlastní činností k dosahování obecného blaha. Na rozhodování ISEA jako spolku mohou mít podstatný vliv jen bezúhonné osoby. Spolek může nabývat svůj majetek pouze z poctivých zdrojů. Spolek hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu. V souladu se zněním platných stanov bude ISEA usilovat o získání statusu veřejné prospěšnosti na základě příslušných právních předpisů a jeho zapsání do spolkového rejstříku.

Naplnění znaků výzkumné organizace

ISEA naplňuje znaky výzkumné organizace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a příslušných předpisů Evropské unie zejména tím, že:

  • základní činností spolku je v souladu s čl. 2.2 navazujících dle stanov uskutečňování základního a aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování, nebo transferu znalostí;

  • spolek vede v souladu s čl. 17. stanov oddělené účetnictví pro tyto činnosti, což jsou primární neekonomické činnosti uvedené v bodu 3.1.1. Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací tak, aby bylo zabráněno křížovému financování jiných ekonomických a neekonomických činností organizace;

  • veškerý zisk pocházející z ekonomických nebo neekonomických činností podle bodu 3.1.1. Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, pokud jsou na jejich financování použity veřejné prostředky, se zpětně investuje do základního výzkumu nebo aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje nebo do šíření jejich výsledků nebo do výuky;

  • veškerý zisk z transferu technologií je podle čl. 2.1.1 bodu 19 písm. b) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací reinvestován do primárních činností výzkumné organizace.

  • podniky a subjekty provádějící hospodářskou činnost, které mohou uplatňovat vliv na spolek jako jeho členové, nemají přednostní přístup k výzkumným kapacitám nebo výsledkům výzkumu spolku, jichž dosáhl.

  • Práva k výsledkům a jejich využití upravuje interní předpis.

Vliv a přístup k řešení

ISEA je institut typu „think-tank“, zabývající se výzkumem či analýzou (policy analysis) a působící jako flexibilní, síťová struktura na pomezí oblastí výzkumu, vzdělání a nevládního sektoru. Naplňování veřejně prospěšného zájmu je odstraňování diskriminace v přístupu ke vzdělání, diskriminace na trhu práce a snižování propadu kompetencí, sociální stratifikace, věda, vývoj a výzkum a vzdělávání, školení a osvěta probíhá výzkumem či analýzou (policy analysis) a působením flexibilní síťové struktury na pomezí oblastí výzkumu, vzdělání a nevládního sektoru.

Již dlouhodobě je v konkurenci think-tanků nejsilnější stránkou ISEA advokační působení ve veřejném zájmu. Mezi nejvýznamnější výsledky advokačního působení patří novela zákona o DPH a nový výklad zákona o DPH pro výzkum a vývoj. Díky těmto legislativním a výkladovým změnám mohou čeští vědci z vysokých škol a výzkumných institucí žádat o projekty ze zdrojů EU v desítkách milionů korun. Mezi ukazatele vlivu ISEA a výsledky advokační činnosti patří i fakt, že doporučení formulovaná experty ISEA jsou zvažována nebo přijata rozhodujícími činiteli.

Proto je ISEA projektově zaměřená na analyticky a odborně založené porozumění problémům vývoje společnosti (role „think-tank“), ve stejné míře pak i na účinné působení na veřejnost a klíčové skupiny (role „opinion maker“). Projekty začínají analýzou problému, pokračují odbornou diskusí nad předloženým návrhem řešení (konference) a končí mediální prezentací s cílem získat pro řešení veřejnost. Druhá „vrstva“ komunikace je určena exekutivě, státní správě a hlavním vlivovým skupinám. Velký důraz je kladen na „definici problému”, tak aby se dařilo usměrňovat veřejnou diskusi ke skutečně závažným a přitom nedostatečně diskutovaným otázkám.Pokud jde o strategii ISEA v prosazování reforem v českém prostředí a veřejné působení jejích členů zejména ve vztahu k reformám vzdělávacího systému, jde o úkol, který experti OECD označují jako „politickou ekonomii reformy“, jejíž zvládnutí považují za klíčový předpoklad úspěšnosti reformy.1 Politická ekonomie reformy přitom není nic jiného než schopnost komunikovat dlouhodobé pozitivní efekty reformy politikům, zájmovým skupinám i veřejnosti, a překonat tak převažující krátkodobé horizonty uvažování, ve kterých zpravidla dominují spíše negativní efekty spojené s počátečními náklady (oběťmi) reformy.

Projektová práce expertů ISEA proto spočívá v tom, jak paralelně s vytvářením evidence pro správné nastavení reforem (výzkumy, simulační modely) a s jejich vlastní přípravou koordinovaně působit na všechny klíčové aktéry tak, aby jednotlivé návrhy reformních kroků narážely na co nejmenší rezistenci. To je úkol, který se vymyká běžnému řízení projektů. ISEA se jako think-tank aktivně zapojuje do přípravy vládních dokumentů a jejich připomínkování. Její členové tak činí nejen nepřímo vystupováním v médiích, ale také přímo prostřednictvím členství v pracovních skupinách při Úřadu vlády, v pracovních skupinách NERVu, jako poradci ministrů. Členové ISEA rovněž působí v rámci databáze konzultujících nevládních organizací, kterou spravovalo ministerstvo vnitra, nyní je v gesci Úřadu vlády.